bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kovács Zsolt
Történelem óravázlat

(Koncentráció: történelem, irodalom)

 

Eszközök: tábla, tanulók füzete, Magyar értelmező kéziszótár, Idegen szavak és kifejezések szótára, Szitakötő tavaszi száma

I           Szervezési feladatok

II         Ismétlés

A történelem órán tanultak felidézése

Hogyan alakulhattak ki a vallások?(őskor –természetimádat)

Milyen vallásokat ismertek? (katolikus, evangélikus, református)

Mit gondoltok, mi a különbség a mi istenhitünk és a görögök istenhite között?

(egyistenhit, többistenhit)

Tudjátok-e, hogyan képzelték el a görögök az isteneiket?

(emberalakúnak, hatalmasnak)

Milyen görög istenekről hallottatok már?

pl.: Zeusz, Héra, Aphrodité…

 Tanulásszervezés: frontális

 

III.         Célkitűzés

A mai órán kicsit részletesebben foglakozunk a görög istenekkel és mítoszokkal.

 

IV.         Motiváció

Óra közben kártyákat gyűjthettek. Az a 12 legügyesebb tanuló, aki a legtöbbet gyűjtötte, részt vehet az istenek lakomáján. Igyekezzetek minél többet jelentkezni, mert minden jó válasz egy kártyát ér. Hogy mi is pontosan az istenek lakomája? Figyeljetek, ki fog derülni!

 

V.        Az új anyag feldolgozása

1.     Mit jelent a mítosz szó? Hallottatok-e már róla?

(frontális munka, heurisztika) 

A mítosz istenekről, isteni eredetű csodás lényekről, valamint természetfölötti képességű hősökről szóló történet. 

Nézzük, a Magyar értelmező kéziszótár mit ír róla!(962. old. 2. bekezdés)

 

 „Isteni lényekről, hősökről, az ősidők eseményeiről szóló monda, hitrege. Valakinek, valaminek emberfölöttivé emelt irodalmi ábrázolása.”

 

2.   Csoportmunka

Hozzunk létre hét csoportot.

Minden csoport asztalán található egy A/4-es lap, amin két szöveget olvashattok egy-egy görög istenről. Írjátok le a legfontosabb tulajdonságaikat a kapott üres szókártyákra és rajzoljátok le az istenek jelképeit úgy, hogy messziről is jól látható legyen! Nagyon figyeljetek, hogy csak öt szókártya áll a rendelkezésetekre, tehát csak a lényeget írjátok le!

 

A lapokon található istenek:

-        Zeusz – Arész

-        Héra – Dionüszosz

-        Poszeidón – Hermész

-        Artemisz – Aphrodité

-        Apollón – Hesztia

-        Pallasz -Athéné - Hadész

-        Héphaisztosz – Démétér

 

A feladat ellenőrzése.

 (Felkerülnek a tanulók által készített szókártyák és rajzok a táblára.)

Ellenőrzés: tanulók csoportos munkájának folyamatos ellenőrzése

Értékelés: A csoportból mindenki kap kártyát, de aki a feljegyzések előadását vállalta, az kettőt kap.

3.   Az istenek tulajdonságainak áttekintése

Mi mindent tudtunk meg az előadásokból az istenekről?Mi jellemző rájuk?

(sok emberi tulajdonsággal rendelkeznek, halhatatlanok)

Így van. Ami nem derült ki a szövegekből, azt elárulom nektek. A görög istenek nagyon szerettek mulatozni és lakomázni. 12 isten jelenhetett meg a lakoma asztalánál. Mit gondoltok, a táblán szereplő istenek közül, melyik nem vehetett részt a vacsorán?

(Hadész és Dionüszosz) Vajon miért? (Hadész azért, mert ő az alvilág ura. Dionüszosz az emberek világában tevékenykedett, csak miután megtanította a mesterséget az embereknek, utána ment fel az Olümposzra.)

 

4.   Csoportos feladat (kontroll csoportok)

A következő feladathoz két hatfős és két ötfős csoportot alakítsunk ki. (ülésrend szerint)

Az 1. és a 3. csoport feladata a következő szavak, kifejezések kikeresése és kiírása a lexikonból: politeizmus, monoteizmus, múzsa, asztrológia

A füzetbe dolgozzatok!

A 2. és 4. csoport feladata a tanult istenek közül kettő kiválasztása és bemutatása E/1-es személyben, vagyis Ki vagyok én?

pl.: Én vagyok az ég ura és a görögök főistene. Minden isten közül a leghatalmasabb és legerősebb vagyok. Olümpia városa az én tiszteletemre rendezte meg 4 évente az olimpiai játékokat. Sassal és villámmal szoktak ábrázolni. 

A feladat ellenőrzése

Az 1. csoport az Idegen szavak és kifejezések szótárából dolgozott.

politeizmus: többistenhit

Monoteizmus:egyistenhit

Múzsa:1. A művészetek és a tudományok kilenc istennőjének egyike. A költészetet ihlető képzeletbeli (női) múzsa.

              2. Költőt, művészt alkotásra ihlető nő.

Asztrológia: csillagjóslás

 

A 3. csoport a Magyar értelmező kéziszótárból dolgozott.

Politeizmus:Ellentétben a monoteizmussal, több istenben való hitet jelent. Itt nem egy istent imádnak, hanem többet. A politeista vallás istenei többnyire antropomorf jellegűek, nem bírnak feltétlen hatalommal, sérülékenyek, vágyaik, érzéseik vannak. A politeista vallásban minden dolognak, természeti jelenségnek megvan a saját felelőse, istene.

 

Monoteizmus:Az egyistenhit az egy, élő és személyes istenbe vetett hit, illetve a róla szóló tanítás. A Föld lakosságának, mintegy fele tartozik a három nagy monoteista vallás valamely felekezetéhez: zsidó vallás, kereszténység, iszlám. A monoteizmus kialakulása az i.e. 3. évezredig vezethető vissza.

 

Múzsa:A mítoszok megtestesítői, a költészet, a zene, a tánc és a tudományok istennői, az emlékezés és az improvokáció ihletői. 

 Asztrológia: 1.tudomány, amely a bolygókat és csillagokat tanulmányozza abban a hiszemben, hogy azok befolyásolhatják az emberek személyiségét és életét.

Nagyon sok érdekességet megtudtunk a szótárakból. Mit mondhatunk a görögök istenhitéről? Melyik lehet a kettő közül?(politeizmus)

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a horoszkópok. Melyik tudománnyal kapcsolatosak? (asztrológia)

Mit tudunk a horoszkópokról? (táblai applikáció: az állatöv jegyei)

A klasszikus görög asztrológia tizenhárom csillagjegyből áll. A tizenharmadik jegy az erős férfivel volt ábrázolva, aki a kezében kigyót tart. Nem tudni, hogy jogosan vagy jogtalanul, de nem került be a modern asztrológiába. Egyesek szerint ez a jegy a tizenharmadik apostolra utal, ezen elmélet alapján a modern asztrológia, melyben csak 12 csillagjegy szerepel bibliai koncepción alapulna.

Minden csillagjegy egy mítosznak, istennek vagy félistennek felel meg, rámutatva jellemző tulajdonságaikra, történetükre, sorsukra. Minden egyes csillagjegy egy mitológiai hős védjegyét hordja. A mai napig, a csillagjegyek az eredeti görög nevüket viselik (az adott jegy uralkodó istenének megszemélyesített nevét viselve), lefordítva a többi európai nyelvre, megfeleltetve az állatövi jegyeknek:

Pán     Bak

Ganümédész  vízöntő

Ikthüsz           halak

Kriosz                        kos

Távrosz          bika

Dioszkurosz  ikrek

Karkinosz      rák

Basziliszkusz (Leo)   oroszlán

Diké   szűz

Hilai Skorpiu  mérleg

Skorpiosz       skorpió

Ofiuhos          Nincs megfelelője a modern asztrológiában. Jelentése kígyóhordozó, Ofiuhos Apollón és Korina fia. Ez a csillagkép, Ptolemaiosz idejében is fellelhető, a Nyilas és a Skorpió csillagképe között helyezkedik el, és központi szerepe van a galaxisban.  A csillagjegy uralkodója az örök fiatal istenség, Dionüszosz. Úgy tartják, hogy a vallási és a művészeti átalakulás sorsát határozza meg.

Kentavrosz    Nyilas

Csoportosítsuk az osztály tagjait az állatövi jegyeknek megfelelően!

Milyen tulajdonságok jellemzik ezen övek szülöttét?

 

A 2. és 4. csoport feladatának ellenőrzése:

Vajon rájövünk-e mely isteneket személyesítik meg a 2. csoport tagjai. Hallgassuk meg őket!

Kiről lehet szó?(Tanulók válaszai attól függően, hogy melyik istent választották.) 

Melyik isten bemutatkozója tetszett a legjobban? Miért?

Tanulásszervezés: csoportos

Eszköz: munkafüzet, Idegen szavak és kifejezések szótára, Magyar értelmező kéziszótár, füzet

5.   Az óra anyagának összefoglalása igaz-hamis állításokkal

Az órát igaz-hamis játékkal zárjuk. Vegyétek elő a füzeteteket és számozzátok a sorokat 1-től 10-ig! Csak az I és H betűket írjátok le! Aki mindre helyesen válaszol, az kártyát kap.

1.     A mítosz istenekről, isteni eredetű csodás lényekről, természetfeletti képességű hősökről szóló történet. (I)

2.     Poszeidón a tudomány és bölcsesség istene. (H)

3.     Júnó istennő a görög mitológiában Hérának felel meg. (I)

4.     Az istenek a felhők között éltek. (H)

5.     Az istenek emberalakúak. (I)

6.     A medve az állatöv tagja (H)

7.     Hádész az alvilág ura. (I)

8.     A Zodiákus elnevezés jelentése: állatöv (I)

9.      Héra jelképe a rózsa és a galamb. (H)

10.    Jupiter a rómaiak főistene. (I)

11.    Az istenek lakomáján 10-en vehettek részt. (H)

12.   Pallasz Athéné Dionüszosznak a lánya. (H)

 

Ellenőrzés: A hamis válaszok igazzá tétele.

Értékelés: a hibátlanul dolgozók kártyát kapnak

 

 

VI.         Értékelés

 (A legjobban teljesítő diákok az ellenőrzéskor sorban kijönnek a táblához, amíg össze nem gyűlik a 12 fő. Holtverseny esetén villámkérdés segít a döntésben.)

Villámkérdések:

Ki volt Aphrodité? (a szerelem és a szépség istennője)

Mi a jelképe Zeusznak? (sas és villám)

Ki az alvilág ura? (Hádész)

Mi a politeizmus? (többistenhit)

Ki Poszeidón római megfelelője? (Neptunus)

 

A 12 tanuló egy gyümölccsel teli kosárból veheti ki a jutalmát. Tapsoljuk meg a 12 „istenünket”!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek